တၢ်နၢ်ပၢၢ်လုၢ်လၢ်ထူသနူ(Capturing Culture)-တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

မ့ၢ်မတၤနုာ်လီၤတၢ်ပြၢသ့လဲၣ်.

လၢတၢ်ကကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ်, တၢ်တီၣ်ထီၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအအိၣ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤလီၤ-

 1. ဒွဲလၤအတၢ်မၤတၢ်ကဘၣ်မၤကဲထီၣ်အီၤတချုးတၢ်ကျၢၢ်တံၢ်အမုၢ်နံၤတုၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ
 2. ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသးနံၣ်အါန့ၢ် (၁၈)နံၣ်ဖဲတၢ်ကျၢၢ်တံၢ်အမုၢ်နံၤဘၣ် အခါန့ၣ်လီၤ.
 3. ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢဘံးထိရံယါဒီးဘျးစဲအသးဒီးဘံးထိရံယါလုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအပှၤတ၀ၢတခါခါ-အခီပညီန့ၣ်ပှၤပတံထီၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အမိၢ် အပၢ်အစှၤကတၢၢ်တဂၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢတမ့ၢ်အီးစတြ့လယါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 4. ဒွဲလၤတၢ်မၤအံၤကဘၣ်ကြၢးဘၣ်လိာ်အသးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်အကလုာ်တဖၣ်အကျါတခါန့ၣ်လီၤ.
 5. ဒွဲလၤတၢ်မၤအံၤတဘၣ်ပာ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ,တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့ညီညီဖိမ့တမ့ၢ်တကြၢးတဘၣ်တဖိးမံတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.
 6. ဒွဲလၤတၢ်မၤအံၤတၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်အီၤခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ်စဲးဖီကဟၣ်မ့တမ့ၢ်ဒွဲလၤဂ့ၢ်၀ီအကျိၤအကွာ်အါမံၤဃါဃုာ်အသးတဖၣ်သ့လီၤ.
 7. တၢ်ပြၢအတၢ်နုာ်လီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤအီၤလံ(၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တဖၣ်တက့ၢ်.)

တၢ်ပြၢအံၤကကးတံၢ်အသးလၢအခါဖဲလဲၣ်.

တၢ်နုာ်လီၤတၢ်ပြၢန့ၣ်တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်ဒီးကကးတံၢ်အသးဖဲ မုၢ်နၤ ၁၁း၅၉ နၣ်ရံၣ် မုၢ်ဘူၣ် ၁၇ သီ အ့ဖြ့ၣ် ၂၀၂၂ န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအပာ်ဃုာ်တဖၣ်တၢ်ကဆဲးကျိးအီၤဖဲ လါမ့ၤ ၂၀၂၂ ဃုာ်ဒီးတၢ်အစၢလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်တီၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ပြၢအကလုာ်တဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢအကါဒိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်ထူသနူအတၢ်မၤလၤကပီၤ

မုၢ်နံၤလၢအကါဒိၣ်တနံၤလၢလုၢ်လၢ်ထူသနူအပှၤတ၀ၢအါဖုမၤလၤကပီၤအီၤလၢဘံးထိရံယါအပူၤအဂီၤတဖၣ်

ပှၤအမဲာ်သၣ်တဖၣ်

လုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအါကလုာ်အပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်အတၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအကါဒိၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ကိးနံၤဒဲးတၢ်အိၣ်မူ

ပကိးနံၤဒဲးတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်လၢအဟဲစိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအခါဖဲခိၣ်ရိနၣ်ဘဲ ရၢးစ်(COVID-19) တၢ်ဆါသတြိာ်ရၤလီၤအသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤလီၤကပီၤအီၤလၢတၢ်ပာ် ပနီၣ်အကလုာ်တခါအံၤအပူၤလီၤ.

တၢ်သးစွံကတုၤ

ပလုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်အတၢ်သးစွံကတုၤလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကွံာ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲန့ၣ်တၢ်ကမၤလၤကပီၤအီၤလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်တခါအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်ဖးမ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

ခိၣ်ဖးဒီးခွဲးယာ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤဖှိၣ်သကိးအီၤလၢအလုၢ်အပှ့ၤအိၣ် စ့ $၉၀၀၀ လၢအမ့ၢ်ခိၣ်ဖး တဆံခံခါ,လၢအပာ်ဃုာ်-

 • ကျိၣ်စ့အခိၣ်ဖး
 • တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤအပီးအလီ
 • တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲသိၣ်လိတၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤဒိတၢ်ဂီၤစဲၣ်နီၤလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ
 • တၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်လၢအမၤနၢၤတၢ်တခါမ့တမ့ၢ်ပနံၣ်အပီးအလီ,ဒီး,မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်ထုးဖျါအ၀ဲသ့ၣ်အဒွဲလၤတၢ်မၤလၢအက့ၢ်အဂီၤဒိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်မတၤကဃုထၢထီၣ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်လဲၣ်.

စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တကရူၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤသးကပာ်ဃုာ်ပှၤဒိတၢ်ဂီၤဖိစဲၣ်နီၤဒီးတၢ်ထံၣ်အီၤသ့ဒွဲလၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤတ၀ၢအခိၣ်အနၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဟဲလၢဘံးထိရံယါလုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအပှၤတ၀ၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယတၢ်ဂီၤတဖၣ်တၢ်ကသူအီၤဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်ယကအိၣ်ဒံးဒီးခွဲးယာ်လၢယကန့ၢ်ပၢဘၣ်ယဒွဲလၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်ဧါ.

ဖဲဒွဲလၤအတၢ်မၤတခါတၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤဒ်ခိၣ်ဖးတၢမ့တမ့ၢ်ခိၣ်ဖးခံန့ၣ်, ဘံးထိရံယါလုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအခီၣ်မံးရှၢၣ် (Victorian Multicultural Commission (VMC))ကသံကွၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤလၢအမၤဒွဲလၤတၢ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လၢမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးနုာ်လီၤဆူတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်တခါလၢအကပျဲတၢ်သူအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂီၤဆူညါဒ်ပီးလီလၢအအိၣ်ဒီးလဲးစ့ၣ်ဖှိၣ်တခါအသိး ဧါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဂၤကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကထဲးကွံာ်လဲးစ့ၣ်ဖှိၣ်တခါအံၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ကန့ၢ်အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်အလၢအပှဲၤလၢအဒွဲလၤတၢ်မၤလၢအ၀ဲသ့ၣ် တီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘံးထိရံယါလုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအခီၣ်မံးရှၢၣ်ကထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်လၢပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်ဖဲတၢ်သူအ၀ဲသ့ၣ်အဒွဲလၤအတၢ်မၤအခါတၢ်ကနဲၣ်ဖျါထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အမံၤအသၣ်ဒီးဖဲပှၤပတံထီၣ်တၢ်အတၢ်ပျဲမ့ၢ်တအိၣ်အခါတၢ်တလဲလိာ်မ့တမ့ၢ်ဆီတလဲအီၤဘၣ်.

၀ံသးစူၤကွၢ်သမံသမိးကဒါတၢ်ပြၢအတၢ်ဘျၢဒီးအတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယကနုာ်လီၤတၢ်ပြၢဒ်လဲၣ်.

တၢ်တီၣ်ထီၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်အီၤလၢအဲးကလံးအကျိာ်ခီဖျိ FilmFreewayဒီးပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်ဂီၤလၢ jpeg/png အက့ၢ်အဂီၤ
 • အခိၣ်တီ, နံၣ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤ
 • ပှၤမၤတၢ်ဒီးဒွဲလၤအတၢ်ကူၣ်သ့အဂ့ၢ်အကျိၤ (လံာ် ၁၀၀ ဖျၢၣ်)
 • ဒွဲလၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ပာ်ဖျါလၢအရှဲပၠးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအတဲဖျါအသးလၢတၢ်ဂီၤအပူၤ (လံာ် ၂၀၀ ဖျၢၣ်)

ယတၢ်သံကွၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆဲးကျိးမတၤလဲၣ်.

တၢ်သံကွၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပြၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအဂီၢ်တၢ်ကြၢးဆှၢအီၤခီဖျိအံမ့လ်ဆူ vmcphotography@think-hq.com.auန့ၣ်လီၤ.

Updated