Victoria government logo
multiculturalcommission.vic.gov.au

ܫܘܼܐܵܠ̈ܐ ܡܒܘܼܩܪܹܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ - Capturing Culture

ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܼܸܪ ܓܵܘ ܡܘܼܪܵܝܵܐ؟

ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܹܐ، ܟܠܝܗܝ ܡܲܩܪܵ̈ܒܼܝܵܬܹܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܕܡܲܕܘܸܩܝܼ ܥܲܡ ܡܸܬܛܵܠܒܵܢܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܒܸܐ̄ܬܵܝܵܐ ܝܢܐ:

 1. ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܐܸܫ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܡܸܢ ܩܕܲܡ ܣܝܼܩܵܘܡܵܐ ܕܕܘܵܪܬܵܐ
 2. ܡܲܩܪܸܒܼܵܢܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܕܗܵܘܹܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܡܵܢܥܸܣܲܪ (18) ܐܝܼܡܢ ܕܣܝܼܩܵܘܡܵܐ ܕܕܘܵܪܬܵܐ ܝܠܵܗ.
 3. ܡܲܩܪܸ̈ܘܵܢܹܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܕܗܵܘܝܼ ܫܸܪܝܹܐ ܓܵܘ ܦ̮ܸܟܬܘܿܪܝܵܐ ܘܐܣܝܼܪܹܐ ܥܲܡ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܦܪܸܫ ܡܲܪ̈ܕܘܼܝܵܬܐ ܕܦ̮ܸܟܬܘܿܪܝܵܐ – ܣܘܼܟܵܠܘܿܗܿ ܝܠܵܗ ܕܡܲܩܪܸ̈ܒܵܢܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܒܲܣܘܼܪܵܐ ܡܸܢ ܚܲܕ ܡܸܢ ܐܲܒܼܵܗܹܝܗܝ ܒܸܪܝܵܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܐܲܬܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܐܘܼܣܬܸܪܵܠܸܝܵܐ.
 4. ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܐܸܫ ܩܡܝܼܛܵܐ ܪܸܢܝܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ ܡܸܢ ܐܵܢܝܼ ܣܲܐܡ̈ܐ.
 5. ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗ ܠܵܐ ܚܵܒܼܸܫ ܚܒܼܵܫܝܵܬ̈ܐ ܪܵܓܼܫܵܝܹܐ ܝܢ ܠܵܐ ܠܲܚܘܼܡܹܐ، ܪܸ̈ܢܝ̈ܐ ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ.
 6. ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼ ܝܢ ܚܕܐ ܚܘܵܛܬܵܐ ܕܡܸܨܥܵܝ̈ܐ ܐܲܡܢܵܝ̈ܐ.
 7. ܡܸܬܛܵܠܒܵܢܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܥܒܼܵܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ (ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܼܢ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܡܸܡܪ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܐExternal Link )

ܐܝܼܡܢ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܗܵܘܹܐ ܕܘܝܼܪܐ؟

ܥܒܼܵܪ̈ܝܵܬܐ ܡܲܓܲܢ ܝܢܵܐ ܘܒܸܕ ܦܹܝܫܝܼ ܕܘܝܼܪܹܐ ܫܲܥܬܵܐ ܕ 11:59 ܒܪܲܡܫܵܐ ܕܝܘܼܡ ܚܕܒܼܒܫܲܒܵܐ 17 ܒܢܝܼܣܲܢ

2022. ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܘܘܼܨܵܠܵܐ ܥܲܡ ܥܵܒܼܪ̈ܢܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܝܵܐܪ 2022 ܠܡܕܥܘܼܝܐ ܒܘܼܕ ܦܠܵܛܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒܼܬܹܝܗܝ.

ܡܘܼܕܝܼ ܝܢܵܐ ܣܲܐܡ̈ܐ ܕܡܘܼܪܵܝܵܐ؟

ܝܵܘܡܵܢ̈ܐ ܕܐܲܢܲܢܩܵܝܘܬܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܐ ܕܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܗܘ ܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܦܪܸܫ ܡܪ̈ܕܘܼܝܵܬܐ ܙܵܝܸܚܝܼ ܠܐܲܟܼܵܐ ܓܵܘ ܦ̮ܸܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܦܲܐܬܘܵܬ̈ܐ

ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܐ ܕܦܲܐܬܘܵܬ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܦܪܸܫ ܡܪ̈ܕܘܼܝܵܬܐ ܕܕܝܼܲܢ، ܘܗܲܩܝܲܬ̈ܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝ̈ܐ ܕܘܝܼܩܹܐ ܒܲܬܪܹܝܗܝ.

ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܵܘܡܹܝܬܵܐ

ܢܸܤܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܲܢ ܝܵܘܡܹܝܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܡܹܐܬܝܼ ܪܲܗܲܬܘܼܬܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܡܲܪܥܵܐ ܦܪܝܼܣܵܐ ܕܦ̮ܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19) ܒܸܕ ܦܹܝܫܝܼ ܫܩܝܼܠܹܐ ܕܲܫܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܣܲܐܡܵܐ.

ܕܝܵܪܬܵܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܕܝܵܪܬܵܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܦܪܸܫ ܡܪ̈ܕܘܼܝܵܬܐ ܕܕܝܼܲܢ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܥܲܣܩܘܼܬܐ ܒܸܕ ܦܹܝܫܐ ܙܘܼܝܸܚܬܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܣܲܐܡܵܐ.

ܡܘܼܕܝܼ ܝܢܵܐ ܕܲܫܢ̈ܐ؟

ܕܲܫܢ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܨܹܐ ܒܸܕ ܦܹܝܫܝܼ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܩܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܠܵܢܹܝܬܵܐ ܕ$9000 ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܬܪܹܝܢܥܣܲܪ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬ̈ܐ، ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܚܵܒܼܫܝܼ:

 • ܚܲܕ ܕܲܫܢܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ;
 • ܡܵܐܢܵܐ ܕܨܲܝܵܪܘܼܬܵܐ
 • ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܡܗܵܕܹܝܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܨܲܝܵܪܐ ܡܫܵܡܗܵܐ
 • ܚܕܵܐ ܛܒܼܵܥܬܵܐ ܝܲܢ ܡܸܕܸܡ ܬܲܓܼܵܪܵܝܵܐ; ܘ/ܝܲܢ
 • ܫܵܘܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܡܲܚܙܹܝܬܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܹܝܗܝ ܓܘ ܫܵܘܦܵܐ ܥܲܡܵܝܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܦܵܪܸܫ ܗܘ ܩܲܪܡܵܢܵܐ؟

ܚܕܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܥܵܒܼܘܼܕܬܵܐ ܕܕܵܝܵܢ̈ܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢ ܢܘܼܣܝܸܢ̈ܐ ܓܵܘ ܨܲܝܵܪܘܼܬܵܐ ܘܩܘܼܛܵܥܵܐ ܕܐܲܡܢ̈ܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢ̈ܐ، ܘܡܗܲܕܝܵܢ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܡܸܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܦܪܸܫ ܡܲܪܕܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܦ̮ܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܕܲܐܟܼܝܼ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܝܼ ܒܸܕ ܦܹܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚ̈ܐ؟ ܒܸܕ ܗܵܘܸܢ ܗܵܠܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܙܸܕܩ̈ܐ ܓܵܘ ܦܸܠܚܵܢܝܼ ܐܲܡܢܵܝܵܐ؟

ܐܸܢ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܐܲܡܢܵܝܐ ܦܸܫܠܹܐ ܡܘܼܚܫܸܚܵܐ ܩܵܐ ܗܘ ܕܲܫܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܲܢ ܬܪܵܝܵܢܵܐ، Victorian Multicultural Commission (VMC ܒܸܕ ܒܲܩܪܵܐ ܡܸܢ ܐܘܼܡܵܢܵܝ̈ܐ ܐܸܢ ܡܲܚܘܼܒܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܚܕܐ ܒܲܪܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܠܝܵܗܒܼܘܼܠܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܠܡܲܦܠܘܼܚܵܐ ܓܵܘ ܕܲܥܬܝܼܕ ܨܘܼܪ̈ܝܬܹܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܚܠܲܦ ܦܣܵܣܵܐ.

ܡܲܩܪܸܒܼܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܡܲܨܝܵܢܵܐ ܕܡܲܟܠܹܐ ܐܵܗܵܐ ܚܠܲܦ ܦܣܵܣܵܐ ܓܵܘ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ. ܡܲܩܪܸܒܼܵܢܵܐ ܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܠܹܗ ܙܸܕܩ̈ܐ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܦܸܠܚܵܢ̈ܐ ܐܲܡܢܵܝ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܼܹܐ.

VMC ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܐܵܢܝܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܿܗܿ ܒܸܫ ܥܲܠܵܝ̈ܐ ܠܚܲܬܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒܼܵܢܵܐ ܦܵܐܸܫ ܦܘܼܪܥܵܐ ܐܝܼܡܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܐܲܡܢܵܝܵܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ، ܘܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢ ܩܕܲܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܗܘ ܡܲܩܪܸܒܼܵܢܵܐ.

ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܼܢ ܬܢܝܼܡܘܼܢܡܸܡܪ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܐExternal Link ܕܡܘܼܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܸܕܥܵܢܘܼܝܵܬ̈ܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ.

ܕܲܐܟܼܝܼ ܡܵܨܸܢ ܐܵܢܵܐ ܫܵܘܬܸܦܸܢ؟

ܟܠܹܝܗܝ ܡܲܩܪܲ̈ܒܼܝܵܬܹܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܹܝܫܝܼ ܡܘܼܩܪܸܒܼܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܝܼܫܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ FilmFreeway ܘܒܸܚܒܼܵܫܵܐ:

 1. ܨܘܼܪܬܵܐ ܦ̮ܘܿܬܘܿܓܪܵܦ̮ܹܝܬܵܐ ܒܐܲܕܫܵܐ ܕ jpeg/png.
 2. ܡܵܚܘܝܵܢܵܐ، ܫܢ̄ܬܵܐ ܕܡܲܒܪܹܝܬܵܐ، ܘܣܲܐܡܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ
 3. ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܡܵܢܵܐ (100 ܚܲܒܪ̈ܢܹܐ)
 4. ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܐܲܡܢܵܝܵܐ ܗܲܩܘܼܝܵܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܨܘܼܪܬܵܐ (200 ܚܲܒܪܵ̈ܢܹܐ)

ܡܸܢ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܸܢ ܥܵܒܼܕܸܢ ܘܘܼܨܵܠܵܐ ܒܘܼܕ ܒܘܼܩܵܪ̈ܐ؟

ܟܠܹܝܗܝ ܒܘܼܩܵܪ̈ܐ ܒܘܼܕ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܝܲܢ ܒܵܥܘܼܝܵܬ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢ ܚܲܕ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܹܝܫܝܼ ܡܫܘܼܕܪܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܹܝܠ ܩܵܐ vmcphotography@think-hq.com.au.

Reviewed 17 March 2022

Was this page helpful?